Kufieta

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN

świadczenia usług poprzez sklep www.autostory.pl

z dnia 18.03.2015 r.

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Właścicielem sklep internetowego, działającego pod adresem www.autostory.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) jest KUFIETA SP. J. w  Wodzisławiu Śląskim,
przy ul. Radlińska 68., KRS: 0000413594, NIP 647-254-07-70, REGON: 241759830 (zwana dalej: „Sprzedającym”).

2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.autostory.pl, jest prowadzony w Czyżowicach przy ul. Nowej 28W, tel/fax: +48 32 455 32 59, tel. kom.: 601 080 508, e-mail : info@autostory.pl .

3. Klientem jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.autostory.pl.

4. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.autostory.pl produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich. W przypadku wysyłki towarów do ceny doliczone zostaną również koszty transportu w wysokości obliczonej indywidualnie dla każdego zamówienia, w zależności od jego wymiarów i wagi oraz formy dostawy. Ceny w sklepie internetowym nie podlegają negocjacji. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie albo fakturze VAT zgodnie z informacją wyświetlającą się w opcji dostawy. Koszt dostawy oraz całkowity koszt zamówienia zawsze wskazywany jest podczas wypełniania formularza zamówienia.

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 

6. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. 

7. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.autostory.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub importera oraz posiadają certyfikat CE (jeżeli jest wymagany) i zostały wykonane zgodnie z europejską normą (jeżeli norma ta jest konieczna dla danego urządzenia).

8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego www.autostory.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Klient zostanie o tym poinformowany najszybciej jak to możliwe, najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty zawarcia umowy. Do Klienta będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia. 

9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży. 

10. Niniejszym Regulamin, stanowi integralną część umowy sprzedaży towarów dostępnych za pośrednictwem sklepu internetowego www.autostory.pl. Każda osoba korzystająca ze sklepu www.autostory.pl przyjmuje do wiadomości, że obsługa Klienta odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przechowywanie, przetwarzanie, wysyłanie i odbieranie danych, wskazanych w Dziale II, poprzez sieć telekomunikacyjną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).

11. Warunkiem korzystania ze www.autostory.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
i zaakceptowanie jego postanowień. W celu założenia konta pozwalającego na składanie zamówień, dokonywanie zakupów w sklepie internetowym, sprawdzanie statusu zamówienia oraz historii zamówień, Klient powinien zarejestrować się na stronie www.autostory.pl. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po dokonaniu rejestracji w systemie www.autostory.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 II. TRANSAKCJA

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.autostory.pl można dokonywać: 

• poprzez stronę internetową: www.autostory.pl – za pośrednictwem mechanizmu „Koszyka” na stronach Sklepu

• telefonicznie - dzwoniąc pod numer 032 455 32 59 lub 601 080 508  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
• faksem - 032 455 32 59

2. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będę rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, ważnego adresu e-mail wykorzystywanego do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego. 

5. Dane osobowe Klientów zbierane są na potrzeby realizacji zamówienia i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej Sprzedającego, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U 1997 nr 133 poz. 833 ze zm.).

6. Klient dokonując zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupy Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep internetowy www.autostory.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie internetowym www.autostory.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

7. Klient dokonując zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo SA danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

8. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych jest Sprzedający. Sprzedający oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Klient może w każdym czasie żądać usunięcia ze zbiorów Sprzedającego swoich danych osobowych, co Sprzedający obowiązana jest niezwłocznie uczynić.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta.

11. Złożenie przez Klienta zamówienia, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. Umowa zawierana jest w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim, w szczególności postanowieniami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

12. Klient dokonuje zamówienia potwierdzając dodane uprzednio przez siebie do „Koszyka” produkty, podając dane osobowe, które zostaną wykorzystane do wystawienia rachunku imiennego lub faktury VAT, wybierając formę dostawy oraz płatności. Za moment złożenia zamówienia przyjmuje się dokonanie ostatniej czynności, zgodnie z procedurą realizacji zamówienia obowiązującą na stronie sklepu internetowego.

13. Każde zamówienie zostanie potwierdzone poprzez przesłanie Klientowi drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej informacje o zakupionym produkcie i całkowitym koszcie zamówienia wraz z odnośnikiem do niniejszego regulaminu znajdującego się na stronie www.autostory.pl. Niniejszy regulamin zostanie również załączony do wiadomości, o której mowa w poprzednim zdaniu w postaci pliku w formacie PDF.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia, w tym poprzez kontakt telefoniczny oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do prawdziwości danych podanych przez Klienta.

15. W przypadku anulowania zamówienia płatnego z góry, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanej przedpłaty na wskazany rachunek bankowy.

16. Do każdej dostawy towaru dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT.
W celu wystawienia faktury VAT niezbędne jest podanie numeru NIP w formularzu zamówienia.

III. PŁATNOŚĆ

1. W sklepie www.autostory.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób następujący:

- Płatność za pobraniem - Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po złożeniu zamówienia. Wybierając tą metodę Klient obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 5 zł doliczanym do wartości zamówienia, 

- Kartą kredytową/płatniczą - Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta DEUTSCHE BANK 41 1910 1048 2781 0666 2190 0001,

- Przelew bankowy - Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta DEUTSCHE BANK 41 1910 1048 2781 0666 2190 0001.

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.

3. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu, a w przypadku płatności za pobraniem dodatkowo o zryczałtowany koszt pobrania. 

IV. DOSTAWA

1. Czas dostawy produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu www.autostory.pl i wynosi standartowo 3 dni robocze. Sklep internetowy www.autostory.pl dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w podanym na karcie produktu w sklepie internetowym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego www.autostory.pl. Maksymalny czas potwierdzenia czasu dostawy wynosi 48 godzin.

2. Dostawa towaru realizowana jest przez Pocztę Polską oraz ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską DHL. Sklep internetowy www.autostory.pl zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Klienta. 

3.Dostawa towaru może nastąpić:

1) Kurierem DHL:   15 zł

Klient ma możliwość wyboru kilku z dodatkowych usług związanych z dostawą zamówionego towaru. Usługi dodatkowe są odpłatne, wg tego co poniżej: 

a. za Pobraniem – 5zł,

b. ubezpieczenie przesyłek do 50 000,00 zł – 1 zł,

c. ubezpieczenie przesyłek od 50 000,00 zł do 100 000,00 – 0,1% wartości przesyłki.

2) Pocztą Polską:  14 zł

Klient ma możliwość wyboru kilku z dodatkowych usług związanych z dostawą zamówionego towaru. Usługi dodatkowe są odpłatne, wg tego co poniżej: 

a. za pobraniem – 5 zł.

4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient. 

5. O statusie realizacji zamówienia poprzez sklep internetowy Klient zostaje poinformowany drogą mailową. Wszystkie informacje dotyczące statusu zamówienia, jego czasu realizacji oraz numeru przesyłki i kontaktu do firmy kurierskiej zostają wysłane drogą mailową na adres e-mail podany przez Klienta.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionego towaru wynikające z winy firmy kurierskiej.

7. W momencie otrzymania towaru Klient musi potwierdzić jego odbiór. W tym momencie towar staje się jego własnością. 

8. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w trakcie odbioru, w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej –jeden egzemplarz protokołu powinien zostać wydany Klientowi. Po sporządzeniu protokołu towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Po zwróceniu towaru kurierowi należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego www.autostory.pl. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie www.autostory.pl zostanie wymieniony na nowy, a przesyłka zostanie ponownie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad określonych w rozdz. V niniejszego regulaminu.

V. RĘKOJMIA, GWARANCJA I SERWIS

1. Klient ma obowiązek każdorazowo zapoznać się z instrukcją obsługi znajdującą się na opakowaniu produktu i postępować zgodnie z jej wytycznymi.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie produktów, niezgodne z ich przeznaczeniem. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego działania produktów oferowanych przez Sprzedającego, a użytkowanych zgodnie z ich instrukcjami obsługi jest ograniczona do warunków gwarancji udzielonej przez ich producenta lub importera. Sprzedający nie będzie odpowiedzialny wobec jakichkolwiek podmiotów gospodarczych czy osób fizycznych, za szkody szczególne, pośrednie lub wtórne, poniesione w związku z użytkowaniem produktów zakupionych w sklepie internetowym.

3. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

4. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Klienta za to, że sprzedany produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Klient może również żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady. Sprzedający wymieni produkt wadliwy na wolny od wad  lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady.

7. Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.

8. Zgłoszenie wady może zostać przekazane pisemnie na adres Sprzedającego lub przesłane na adres e-mail sklepu internetowego www.autostory.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a.       imię i nazwisko Klienta (lub nazwę firmy),

b.      adres do korespondencji,

c.       datę zawarcia umowy sprzedaży,

d.      rodzaj reklamowanego towaru,

e.      dokładny opis wady lub niezgodności towaru z umową oraz datę jej stwierdzenia,

f.        zakres roszczeń, czyli oczekiwania związane z realizacją reklamacji,

g.       preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Przesyłka reklamacyjna powinna zawierać zgłoszenie reklamacyjne, reklamowany produkt oraz dowód potwierdzający dokonanie jego zakupu. Klient w razie żądania wymiany produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy produkt na adres:

KUFIETA SP. J.

ul. Nowa 28W, 44-352 Czyżowice

9. Reklamacja rozpatrywana jest przez Sprzedającego w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający informuje Klienta droga elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

10. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.autostory.pl  są objęte gwarancją producenta lub importera. 

11. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju produktu oraz producenta jej czas trwania jest nie mniejszy niż 2 lata. 

12. Karty gwarancyjne, które Klient otrzymuje wraz z produktem standardowo nie są podbijane. Wraz z przesyłką dostarczany jest list przewozowy i rachunek lub faktura VAT, które należy zachować. W przypadku reklamacji będą one służył jako dowód zakupu. Karta gwarancyjna zostanie podbita przy okazji pierwszej naprawy .

13. W przypadku awarii zakupionego sprzętu podczas użytkowania należy zgłosić się do punktu serwisowego odpowiedniego producenta lub importera. Listę punktów serwisowych można znaleźć w karcie gwarancyjnej towaru lub na stronach internetowych producenta bądź importera. 

14. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się odesłać towar do www.autostory.pl w ramach serwisu gwarancyjnego, zobowiązany jest poinformować o tym telefonicznie www.autostory.pl. Wraz z towarem należy przesłać wydrukowany i podpisany formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który Klient otrzyma drogą mailową od pracownika  www.autostory.pl.

15. W przypadku zwrotu towaru spowodowanego wadą fabryczną www.autostory.pl zastrzega sobie prawo do wykonania ekspertyzy w autoryzowanym punkcie serwisowym. Jeżeli występowanie usterki nie zostanie potwierdzone www.autostory.pl obciąży Klienta kosztami ekspertyzy.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem może dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyn, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że zwracany towar nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. Klient będący konsumentem w razie odstąpienia od umowy jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy produkt niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres:

KUFIETA SP. J.

ul. Nowa 28W, 44-352 Czyżowice

2. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) lub na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. W przypadku innych kosztów poniesionych przez Klienta będącego konsumentem w związku z odstąpieniem od umowy, Klient może się ich domagać na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.

4. Klient niebędący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.  Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, sklep www.autostory.pl po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Klientowi fakturę korygującą i odeśle na adres Klienta. Koszt zwrotu towaru ponosi Sprzedający. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem www.autostory.pl Klient zostanie poinformowany o adresie, na który powinien dokonać zwrotu kupowanego towaru. Klient może poinformować o odstąpieniu od umowy mailowo, składając oświadczenie na piśmie lub poprzez otrzymany drogą mailową od sklepu www.autostory.pl formularz zwrotu produktu, który należy wydrukować, podpisać i odesłać wraz z produktem. 

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta (w wypadku, gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto DEUTSCHE BANK 41 1910 1048 2781 0666 2190 0001) lub na adres zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem) w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

VII. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa autorskie do treści publikowanych w sklepie www.autostory.pl zastrzeżone! Publikacja i rozpowszechnianie treści oraz fotografii autorskich opublikowanych na stronie www.autostory.pl jest zabronione. Kopiowanie dozwolone jedynie po uzyskaniu zgody Sprzedającego. Naruszenie praw autorskich podlega karze. Wszelkie naruszenia praw autorskich będą rozpatrywane przez sąd cywilny lub karny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. 

2. Różnice w wyglądzie produktów sprzedawanych w sklepie internetowym www.autostory.pl wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor, proporcje itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

4. Korzystając ze sklepu internetowego Klient akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a.       http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b.      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

c.       http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada, m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

·      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedającym.

·     Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy Ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

IX. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących/Konsumentów, w związku z zamówieniem złożonym w sklepie AutoStory jest firma Kufieta Spółka Jawna, z siedzibą przy ulicy Nowa 28W , 44-352 Czyżowice. 

2. Dane osobowe podane przez Kupującego/Konsumenta w związku z zamówieniem złożonym w sklepie AustoStory (zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu) przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). 

3. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje: prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych; prawo do żądania sprostowania, prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych; prawo wycofania zgody, prawo do skargi.  

ZAŁĄCZNIKI:

 - ZAŁĄCZNIK NR1 - formularz odstąpienia od umowy.

REGULAMIN - WERSJA PDF

wstecz